فایل آموزشی ضرب دو عبارت جبری در جئوجبرا

در این فایل شما دو عبارت جبری را مشخص کرده و سپس با تیک زدن کلمه حاصل ضرب جواب ضرب را روی شکل مشاهده خواهید کرد. برای دریافت فایل کامل …

ادامه مطلب و دریافت فایل

فایل آموزشی رابطه متوازی الاضلاع و مستطیل در geogebra

در این فایل برش عمودی انتخاب شده و سپس با زدن دکمه حرکت متوازی الاضلاع به مستطیل تبدیل میشود. نمونه این فایل را در زیر ببینید. برای دریافت فایل اصلی …

ادامه مطلب و دریافت فایل